LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  הערכת שווי מוניטין לקראת גירושין וחלוקת רכוש

  מוניטין הוא נכס לא מוחשי המבטא את מכלול היתרונות שנצברו לאדם או לעסק, ומניב לו תמורה. אך האם המוניטין נחשב לרכוש שמתחלק בגירושין? ואם כן, כיצד ניתן להעריך את שוויו לקראת הגירושין וחלוקת הרכוש?

  בהיות המוניטין נכס חמקמק ולא מוחשי, הערכת שוויו לקראת הגירושין וחלוקת הרכוש, הופכת למלאכה מורכבת ביותר כפי שיתואר לפניכם.

  תוכן עניינים

  האם העסק המשפחתי יתחלק בגירושין?

  כל הנכסים שנצברו לבני הזוג במהלך חייהם המשותפים, יתחלקו ביניהם בעת הפרידה. המשמעות היא כי עסק משפחתי יתחלק ביניהם בעת הגירושין. גם אם העסק היה בבעלות אחד מבני הזוג בלבד, ובן הזוג השני כלל לא היה חלק מהעסק, העסק עשוי להתחלק בין הצדדים במועד הפרידה, כל עוד לא הוסכם אחרת.

  אומדן שווי העסק או החברה הוא מלאכה מורכבת, הטומנת בחובה מספר רכיבים חמקמקים שקשה לאמוד את שווים. כאשר מחשבים את שווי העסק, יש להעריך לא רק את הרווחים השנתיים והנכסים המוחשיים, אלא גם את שווי המוניטין של העסק.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   איך מעריכים שווי מוניטין עסקי לקראת הגירושין?

   המוניטין הוא נכס לא מוחשי המייצג יתרון של יישות עסקית, שאינו חלק מהמלאי או הנכסים המוחשיים של החברה. ישנן מספר דרכים לחישוב שווי המוניטין העסקי לקראת גירושין וחלוקת רכוש בין בני זוג:

   חישוב רווח שנתי עתידי

   אחת הדרכים לחישוב שווי מוניטין היא חישוב הרווחים העתידיים של העסק. את רווחיו העתידיים של העסק ניתן לאמוד על פי ממוצע הרווחים של העסק בשנים הקודמות, והיוון הרווח העתידי.

   הקושי הניכר בשיטת חישוב זו, הוא ההנחה לפיה רווחי העסק כולם מתקבלים הודות למוניטין, מבלי להתחשב בנכסי העסק עצמם, כגון נכסי נדל"ן מניבים, פטנטים הרשומים על שם העסק, שיטות יצור וכדומה.

   השוואת הרווח של העסק לשוק החופשי

   דרך נוספת לחישוב שווי המוניטין היא חישוב הפער בין הרווח השנתי שהופק בפועל, לבין הרווח השנתי המקובל בענף, בשוק החופשי.

   הקושי הניכר בשיטת חישוב זו, הוא נקודת ההנחה שכל רווח עודף שיש לעסק, מיוחס למוניטין שלו, על אף שיתכנו עסקים שרווחיהם גבוהים יותר בשל סיבות אחרות. כך למשל במקרים של התייעלות בהוצאות או של נכסים שונים שמניבים רווחים או גוזלים משאבים.

   החישוב המקובל בישראל להערכת שווי מוניטין: חישוב שיורי

   הדרך המקובלת בישראל לשיטת חישוב שווי המוניטין, היא השיטה השיורית הנהוגה גם בארצות הברית. חישוב זה הפך לחישוב המקובל בישראל שכן הוא מתגבר על קשיי החישוב של שאר השיטות ומאפשר לפשט את החישוב המורכב.

   על פי השיטה המוניטין מחושב בהתאם להפרש שבין שווי החברה, לבין ערך הנכסים האחרים של החברה. נכסי החברה מחולקים לשבע קבוצות, הכוללות בין היתר, מזומנים, מלאי עסקי, נכסים, הלוואות וכו'. כלומר, ראשית מחושב שווי העסק כולו, משווי העסק מופחתים ערך הנכסים המוחשיים שקל יותר לאמוד את שווים, וכך מוערך ערך המוניטין כשארית הנותרת.

   יישום השיטה הוא פשוט יותר במקרים בהם העסק נמכר במסגרת הגירושין לגורם זר, ושווי העסק הוא נתון מוגמר לאחר מכירתו. יישום השיטה הופך למורכב יותר אם העסק נותר בידי אחד מבני הזוג, ואז יש צורך גם לאמוד את שווי העסק המשוער.

   האם גם מוניטין אישי מתחלק בגירושין?

   במסגרת פיתוח הקריירה האישית של אחד מבני הזוג, הוא רוכש השכלה, כישורים, נסיון וכדומה. כל אלה מרכיבים את המוניטין האישי של האדם. בעבר המוניטין האישי נחשב לנכס אישי שלא ניתן לחלוקה, אך במרוצת השנים הכירה הפסיקה במקרים מסויימים, במוניטין האישי כנכס בר חלוקה, במסגרת איזון המשאבים בין בני הזוג.

   כיום, מוניטין אישי עשוי להתחלק בגירושין במקרים מסויימים בהם יש פער השתכרות משמעותי בין בני הזוג, ובן הזוג השני הקריב את פיתוח הקריירה שלו, לצורך פיתוח הקריירה של בן הזוג שצבר מוניטין אישי.

   חלוקת מוניטין בגירושין

   בשורה התחתונה, מוניטין הוא חלק מהותי בעסק וביכולת ההשתכרות האישית של אדם. הן המוניטין העסקי והן המוניטין האישי עשויים להתחלק בין בני הזוג במסגרת הגירושין וחלוקת הרכוש ביניהם. אומדן שווי המוניטין לצורך חלוקתו בין בני הזוג, הוא מלאכה מורכבת ביותר שדורשת בחינה מדוקדקת ואחראית של אנשי המקצוע המתאימים.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף